Meedenkbijeenkomst fusieplan Standvast Wonen met De Gemeenschap

Meedenkbijeenkomst fusieplan Standvast Wonen met De Gemeenschap

Sinds de nieuwe Woningwet (2015) van kracht is, hebben huurdersorganisaties een grotere rol gekregen. De huurdersorganisatie is sindsdien een volwaardige gesprekspartner van de corporatie over het woningbeleid. Na de bijeenkomst schrijft HBD zijn advies en brengt dit uit aan het HPSW. Zie het plaatje. In dit platform hebben bestuursleden uit Druten en Nijmegen en twee onafhankelijke huurders uit Nijmegen en een uit Beuningen zitting. Hier ligt voor ons, huurders, een prima gelegenheid om Druten te vertegenwoordigen want er zijn nog drie plaatsen vacant. Vragen vanuit de zaal Waarom hebben de huurders enkel adviesrecht en geen instemmingsrecht om de fusie wel/niet door te laten gaan? Thea de Feijter: De zienswijze en de instemming van de huurdersorganisaties zijn van groot belang. Deze maken deel uit van de goedkeuringsaanvraag bij de minister. In de Woningwet is vastgelegd dat huurdersorganisaties instemmingsrecht hebben bij een fusie. Dit betekent voor de corporatie dat zij een verzoek tot fusie alleen kunnen indienen bij de minister als de huurdersorganisaties hebben ingestemd met de fusie. De corporaties hebben daarbij de verplichting om de huurdersorganisaties alle informatie te geven die nodig is voor de huurdersorganisaties om tot een besluit te kunnen komen. De corporaties moeten daarbij aangeven wat de ‘meerwaarde’ is van de voorgenomen fusie. Heeft de fusie ook invloed op de woningen in de vrije sector die Standvast verhuurt? Thea de Feijter legt uit dat de fusie het gehele woningbezit van Standvast betreft, dus ook de woningen in de zgn. vrije sector. Jeanette Tan – Standvast Wonen: toelichting op fusievoornemens Jeanette Tan geeft een toelichting op de fusievoornemens van Standvast Wonen met De Gemeenschap. Beide corporaties werken al...