Betaalbare woonlasten in de Gemeente Druten

Gemeente Druten huurders DrutenDe huurdersorganisatie eist een positie op om mee te praten over het beleid tussen corporaties en gemeente. Dus deelname in het maken van prestatieafspraken over huurwoningen.

Woonlasten op de politieke agenda:

 • Betaalbare woonlasten en voldoende aanbod van betaalbare huurwoningen.
 • Corporaties niet het maximale laten doorberekenen m.b.t. de huurverhoging.
 • Huren op maat is rekening houden met ieder huishoudinkomen.
 • Energiebesparing toepassen als mogelijkheid om woonlasten te verlagen.
 • Energiezuiniger maken van woningen, vooral die van de laagste inkomens. Met gebruik van de woonlastenwaarborg.
 • Verantwoordelijkheid voor alle burgers dus ook zonnepanelen met subsidie op huurwoningen.
 • Het, indien aanwezig, lokale woonlastenonderzoek gebruiken om zoveel mogelijk eruit te halen voor alle burgers en huishoudens.
 • Energiezuinige maatregelen die de gemeente samen met de corporaties moet uitwerken.
 • Burgerinitiatieven erbij halen om e.e.a. te verwezenlijken en vervolgens de plaatselijke partijen die het kunnen leveren en plaatsen.
 • Burgers zelf verantwoordelijk maken voor een goede omgang met energieverbruik.
 • Mensen belonen die goede ideeën aandragen en anderen hiermee helpen.
 • Als gemeente het goede voorbeeld geven door openbare gebouwen te optimaliseren op het gebied van zuinig met energie.
 • Scholen betrekken om met de gebouwen verantwoord om te gaan en als er mogelijkheden zijn daken te voorzien van zonnepanelen.

Voldoende aanbod van betaalbare huurwoningen in veilige woonomgevingen  en een eerlijke verdeling daarvan:

 • Woningcorporaties aansporen om goed te inventariseren waar behoefte aan is.
 • Verkoop van sociale huurwoningen afstoppen, alleen toepassen om te zorgen dat buurten een goede mix worden van huishoudens van een divers pluimage.
 • Een goed beleid door de gemeente samen met de huurdersorganisatie en de corporaties opstellen met betrekking tot leefbaarheid en woongenot.
 • Aandacht voor alle wijken en buurten zodat er nergens een vorm van achterstallig onderhoud ontstaat met een kans op verloedering tot gevolg.
 • Ook hulp inroepen en rekening houden met andere organisaties op sociaal-maatschappelijk gebied zoals ouderenorganisaties, WMO-raad, Stichting Voormekaar en jongerenwerk.
 • Deze en meer instanties op de hoogte houden van alles wat te maken heeft met wonen in een fijne gemeente die aandacht heeft voor alle kernen.
 • Bewonerscommissies activeren en helpen bij een veilige en betaalbare woonomgeving voor hun wooncomplexen.
 • Politieke partijen benaderen om hun speerpunten op het gebied van wonen in de sociale huursector te bundelen om tot een goed woonruimteverdeelsysteem te komen.
 • Het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad op de hoogte houden van alles wat zich op dit gebied afspeelt.
 • Afspraken maken om binnen deze instanties aandacht te hebben en houden voor het aantal betaalbare en beschikbare huurwoningen.
 • Instellen van een gemeentelijk woonlastenfonds en een lokaal convenant over een aanvaardbare woonquote, dus huur plus energielasten.
 • Oplossingen zoeken voor huishoudens in de sociale huursector die in financiële problemen zitten of dreigen te komen.
 • Toezeggingen gedaan door politieke partijen in het coalitieakkoord op het gebied van de sociale woningsector ook daadwerkelijk voor het voetlicht brengen.