De verhouding van prijs en kwaliteit in een goede betaalbare balans.

De verhouding van prijs en kwaliteit in een goede betaalbare balans.

Onze visie: Een woning huren? ….. de verhouding van prijs en kwaliteit in een goede betaalbare balans.

Betaalbaarheid als onderdeel van de Prestatieafspraken.

Vanaf 1 juli 2015 moeten corporaties ten minste 80% van hun vrijgekomen sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot € 35.739 (prijspeil 2016), het overige deel kan tot en met 2020 worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot € 39.874 (prijspeil 2016). Maximaal 10% van alle toewijzingen mogen de corporaties doen aan huishoudens met een hoger inkomen.

Na 2020 moet ten minste 90% van de sociale woningvoorraad worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot aan de inkomensgrens van € 35.739 (prijspeil 2016). Deze inkomensgrenzen worden geïndexeerd.

Passend Toewijzen

Woningcorporaties verhuren per 1 januari 2016 aan ten minste 95% van de huishoudens met potentieel recht op huurtoeslag woningen met een huurprijs tot en met de aftoppingsgrens (in 2015: € 577,- voor één- en tweepersoonshuishoudens en € 618,- voor gezinnen). Deze verplichting geldt voor nieuw te verhuren woningen per jaar. De resterende marge van 5% is bedoeld om woningcorporaties een beperkte ruimte te bieden om in uitzonderingssituaties toch een (iets) duurdere woning te kunnen toewijzen, bijvoorbeeld wanneer niet op korte termijn een kwalitatief passende woning met een meer betaalbare huurprijs beschikbaar is.

Corporaties garanderen dat in alle kernen en buurten waar ze bezit hebben huurwoningen zijn met een huur onder de huurtoeslaggrens. Bij de verdeling tussen de kernen en buurten wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met toekomstige behoefte van die betreffende buurt of kern. Daarbij past het portefeuillebeleid van de corporaties binnen de kaders van de woonvisie van de gemeente.

Behoud van sociale huurwoningen

De sociale woningvoorraad niet kleiner maken. Investeren in duurzaamheid, isoleren en ventileren, met goed onderhoud plegen zorgt voor kwalitatief goede woningen. Een goede mix voor de doelgroep zodat er ook gezorgd kan worden voor betaalbaarheid voor de juiste huishoudens. Huishoudens die, als basisbehoefte, een woning hebben waarvan de verhouding van prijs en kwaliteit in een goede betaalbare balans is. Opheffen van wachtlijsten en een goede doorstroming naar passende woningen bereik je door nieuwe woningen te bouwen, betaalbaar en degelijk toegesneden op de doelgroep.

Huishoudens die door de jaren heen maximale huurverhogingen kregen en daardoor de liberalisatiegrens van €710 dreigen te overstijgen en in de woning kunnen blijven wonen behouden door een stop te leggen op verdere huurverhogingen. Anders verdwijnen die woningen uit de sociale voorraad.