Meedenkbijeenkomst fusieplan Standvast Wonen met De Gemeenschap

Meedenkbijeenkomst fusieplan Standvast Wonen met De Gemeenschap

Sinds de nieuwe Woningwet (2015) van kracht is, hebben huurdersorganisaties een grotere rol gekregen. De huurdersorganisatie is sindsdien een volwaardige gesprekspartner van de corporatie over het woningbeleid.

Na de bijeenkomst schrijft HBD zijn advies en brengt dit uit aan het HPSW. Zie het plaatje.
In dit platform hebben bestuursleden uit Druten en Nijmegen en twee onafhankelijke huurders uit Nijmegen en een uit Beuningen zitting.

Hier ligt voor ons, huurders, een prima gelegenheid om Druten te vertegenwoordigen want er zijn nog drie plaatsen vacant.

Vragen vanuit de zaal

Waarom hebben de huurders enkel adviesrecht en geen instemmingsrecht om de fusie wel/niet door te laten gaan?

Thea de Feijter: De zienswijze en de instemming van de huurdersorganisaties zijn van groot belang. Deze maken deel uit van de goedkeuringsaanvraag bij de minister.
In de Woningwet is vastgelegd dat huurdersorganisaties instemmingsrecht hebben bij een fusie. Dit betekent voor de corporatie dat zij een verzoek tot fusie alleen kunnen indienen bij de minister als de huurdersorganisaties hebben ingestemd met de fusie.
De corporaties hebben daarbij de verplichting om de huurdersorganisaties alle informatie te geven die nodig is voor de huurdersorganisaties om tot een besluit te kunnen komen. De corporaties moeten daarbij aangeven wat de ‘meerwaarde’ is van de voorgenomen fusie.

Heeft de fusie ook invloed op de woningen in de vrije sector die Standvast verhuurt? Thea de Feijter legt uit dat de fusie het gehele woningbezit van Standvast betreft, dus ook de woningen in de zgn. vrije sector.

Jeanette Tan – Standvast Wonen: toelichting op fusievoornemens

Jeanette Tan geeft een toelichting op de fusievoornemens van Standvast Wonen met De Gemeenschap. Beide corporaties werken al een tijd samen in projecten en ervaren dat als positief, vertelt Jeanette. De verwachting is dat een fusie dat versterkt. Daarnaast zien beide corporaties veel kansen om de huidige en toekomstige ambities samen beter te kunnen realiseren. Zowel voor de stad Nijmegen als voor de dorpen in de gemeenten Beuningen en Druten.

Als argumenten worden onder meer genoemd: meer doen met gelijke middelen, versterking van denkkracht en vergroting van slagkracht.

Samen met De Gemeenschap onderzoekt Standvast Wonen nu de meerwaarde van een fusie (haalbaarheidsonderzoek). Hiervoor tekenden de directeur-bestuurders samen met de voorzitters van beide raden van toezicht een intentieovereenkomst. Als het onderzoek tot positieve resultaten leidt, willen de corporaties begin 2019 fuseren.

Thea de Feijter vraagt de huurders naar een eerste reactie.
Per groep wordt er op 8 tafels een top 5 van de voor- en nadelen uitgewerkt.

Als belangrijke voordelen noemen de huurders:

  • Kostenbesparing.

Vraag van de huurders is of de kostenbesparingen ook voordelen biedt voor huurders. Wat zien zij hiervan terug?
Advies aan HBD: laat de kostenbesparingen terugvloeien naar de huurders, bijv. in investeringen in duurzaamheid.

  • Meer investeringen.
  • Samen sterk staan.

Als nadelen worden genoemd:

  • Grootschaligheid leidt tot afname van het persoonlijke contact tussen huurder en corporatie in de dienstverlening.

Jeanette Tan: De Gemeenschap is sterk in het leveren van maatwerk aan individuele huurders. Standvast wil graag “meeliften”,  op dit sterke punt. Standvast zet buurtbeheerders in als persoonlijk aanspreekpunt in de wijken. Veel huurders geven aan niet op de hoogte te zijn van het bestaan van een buurtbeheerder in hun wijk.

Risico dat Standvast zich meer gaat richten op de “stad“, omdat zij na de fusie daar verhoudingsgewijs het meeste woningbezit heeft.
Als praktisch punt vragen huurders zich af wat er gebeurt met de dubbelingen van personeel na de fusie; bijv. twee directeuren.

Thea de Feijter vraagt wat de wensen zijn van de huurders t.a.v. de nieuwe fusieorganisatie als het gaat om het investeren in duurzame woningen.

Genoemd worden:
Zonnepanelen, woningisolatie, zonneboiler en aardwarmte. De huurders spreken hun voorkeur uit voor het verlagen van de totale woonlasten i.p.v. enkel beleid op de huurprijs. De corporaties zouden dan moeten investeren in energiezuinige maatregelen. In 2050 moeten corporatiewoningen CO2-neutraal zijn.

Als overige succesfactoren voor een fusie worden genoemd:

  • Aandacht voor de lokale gemeenschap behouden.
  • Het behouden van een vast aanspreekpunt en/of – locatie voor de dorpen.
  • Goede communicatie naar de lokale gemeenschap.

Cees Langen dankt alle deelnemers voor hun betrokkenheid en inbreng. Alle punten worden verzameld en worden meegenomen in het advies van HBD aan het HPSW.  Het verslag van de bijeenkomst zal naar alle deelnemers worden gestuurd en op de site van HBD worden gepubliceerd.

Huurders die bereid zijn om HBD te helpen met het organiseren van meedenkbijeenkomsten, zijn van harte welkom en kunnen hun interesse kenbaar maken bij het bestuur van HBD. info@huurdersdruten.nl of tel.: 0623334005.