Notulen Algemene Ledenvergadering 2015

Jaarvergadering Huurdersvereniging Midden Maas en Waal Druten 19-5-15

Aanwezig: Willy, Jan, Geert, Cees, Milon, Bart van Studentenklusjes, 2 woonadviseurs en 9 huurders.

 

 1. Opening

Cees opent de vergadering. Welkomstwoordje door Cees. Alle bestuursleden worden voorgesteld. Speciaal welkom aan Bart van Kraaij (Studentenklusjes). Bart gaat een korte presentatie geven over Studentenklusjes en het nut hiervoor aan de aanwezigen. Harry van Deelen en Jan Jonge Vos zijn de woonadviseurs van de gemeente Druten en ook zij geven een presentatie met betrekking tot veilig en zelfstandig in uw eigen woning blijven wonen.  We beginnen met de presentatie van Bart.

 

 1. Presentatie Bart

Begint met video. Presentatie over Studentenklusjes. Scholieren en studenten doen klusjes in en om het huis bij particulieren. Te denken valt aan strijken, afwassen en tuinonderhoud. Er stond deze week ook een stukje over Studentenklusjes in De Gelderlander. Studentenklusjes voeren momenteel ook opdracht uit voor de HV zoals notuleren en de website maken. Door middel van deze presentatie wilt Bart de huurders informeren dat Studentenklusjes er tegenwoordig is en dat bewoners zich kunnen aanmelden indien ze een klusje hebben. Tarieven: vanaf €7,50 tot €15,00.

Lid: zijn ze verzekerd? Ja. Bij eerste afspraak gaat een van de ondernemers mee om te kijken of het goed loopt.

Lid: Wordt altijd thuis gedaan? Ja bijna alles, kan ook op D’n Bogerd.

Lid: Je kunt ook gewoon zwart betalen?! Kan ook, maar de student is niet verzekerd en er staat een groep mensen achter als het mis gaat. Tevens zit er een paar euro marge om het te regelen, investeren etc. Je hebt bijvoorbeeld ook “bureau student aan huis”, maar dat is 39 euro per uur. Zegt het voort!

 

 1. Jaarverslag

PowerPoint presentatie. Hieronder volgen de belangrijke punten.

Er volgt een overzicht van de bestuursleden met informatie over wanneer ze in dienst zijn en wanneer ze vertrekken.

De HV vergadert 2x per maand. Dit is op de 2de en 4de dinsdag van de maand. De HV benadrukt dat zij er niet alleen voor de leden zijn, maar ook voor de overige huurders. De HV heeft tenslotte contact met de verhuurders. Bij incidenten kun je bij de HV terecht.

Lid: Is er iemand van Standvast Wonen? Nee.

Kort overzicht met activiteiten/vergaderingen van de HV.

 • DB overleg: dagelijks bestuur.
 • Standvast Wonen overleg.
 • Platform-overleg: samen met HBB Beuningen, HBS Nijmegen en Standvast Wonen.
 • Paar keer paar jaar overleg met wethouder Sjef van Elk en beleidsmedewerker van de gemeente Druten met betrekking tot de bouwplannen en energiebeleid.
 • Provinciale Vergadering Woonbond.
 • ROHR in Tiel overleg. (Dit wordt minder, HV richt zich op regio Nijmegen)
 • Overleg Wijkraad Druten-West.
 • GNMF in Nijmegen over duurzaamheid.
 • 11 feb 2014 kantoor in D’n Bogerd gekregen.
 • 11 mrt eerste paal De Drogerij.
 • 11 juni jaarvergadering 2014.
 • 9 juli informatieavond Hoefijzer D’n Bogerd.
 • 7 oktober kijkdag Aardschouwstraat.
 • 11 oktober: Huurdersdag Ede.
 • 19 december: vrijwilligers VoorMekaar.
 • 30 december: afsluiting ijsbaan in Beuningen.

 

 • Raad van Commissarissen: twee leden hebben zitting namens de huurdersorganisaties mede voor huurdersbelangen.
 • In de media heeft HV via Maas en Waler en De Waalkanter geadverteerd.
 • Begonnen met Studentenklusjes in verband met de nieuwe website.

 

 1. Financieel jaarverslag

Jan presenteert het financieel jaarverslag. Inventaris HV: op het kantoor heeft HV een pc met monitor, een all-in-one printer en laptop bij de secretaris en een all-in-one printer bij het bestuurslid “contact leden”. Op deze spullen schrijven we 20 procent af. De begroting wordt bij Standvast Wonen ingediend. Door  de gezamenlijke HV’s  wordt een externe adviseur ingehuurd die de begroting doorspit.

De kas is gecontroleerd door Axel de Goey en Desiree Koolhout.

Sheets met uitgaven en inkomsten over 2014. Van de kosten van de Woonbond is €1100,00 die HV spendeert aan de brochure voor de leden: Huurwijzer.

HV is een gezonde huurdersvereniging. De HV dient verantwoording aan Standvast Wonen af te leggen. Bedrag van €8420,00 van Standvast Wonen gekregen. Er is een tegoed en dit wordt verrekend met de begroting van 2015.

Begroting 2015 is een onderdeel van het Jaarplan. Er moet een nieuw lid komen om de kas te controleren. Iemand interesse? Op dit moment niet.

 

 1. Jaarplan 2015

Jaarplan wordt gepresenteerd in de dia’s. Het plan is gebaseerd op ondernemersplan van SW 2014-2020. Geen bezuiniging op het energiebeleidsplan en het onderhoudsschema. Belangrijke punten:

 • HV ziet toe op de bedragen die er omgaan binnen Standvast Wonen.
 • Op wijkniveau wordt er alleen met de HV gesproken.
 • HV ziet toe op de verkoopportefeuille van Standvast Wonen zodat er niet te veel sociale woningen door SW worden verkocht. HV houdt ook contact over leegstand en beleid.
 • Betaalbaarheid voor de huurder. Voor het derde jaar is er huurverhoging toegepast. HV heeft advies ingediend op de huurverhoging, voorstel 1, 1,5 en 2 procent voor de drie categorieën. Helaas is dit helemaal niet gelukt.
 • Motto: Huren naar draagkracht. In de toekomst hoopt HV dat mensen naar draagkracht kwijt zijn aan huur. Als Standvast Wonen gaat investeren in energieplannen kun je daar als huurder je woonlasten mee omlaag brengen. HV is een groot voorstander hiervan om te zorgen dat het draaglijker wordt. Tevens stond de HV op de wachtlijst van de woonbond om hulp te krijgen via de Energiebus.
 • HV heeft aan Helen Scholte van Stichting VoorMekaar aangegeven dat de woonadviseurs een energiecoach-cursus kunnen volgen en daar willen ze graag aan meedoen. Hiervoor wordt een afspraak gemaakt.
 • Huurplannen n.a.v. kabinetsplannen.
 • Scherp blijven op de volgende huurverhoging.
 • Toetsen van de taken van Standvast Wonen.
 • Nieuwe Woningwet per 1 juli. Er is sprake van zes prestatievelden. De prestatieafspraken worden samen met de gemeente, en de woningcorporaties gemaakt. De particuliere sector eventueel ook. HV kan voor de huurders in de bres springen. HV wil graag meer steun van de achterban, de huurders, maar dat wil nog niet zo lukken.
 • Nieuw: HV krijgt met wethouder Jac van Dongen te maken in verband met de huisvestiging, zorg en welzijn.
 • HV probeert contact te leggen met vastgoedbeheerders.
 • HV zal contact houden met de Woonbond via het lidmaatschap.
 • Over o.a. een gemeentelijke herindeling komt er contact met gemeente West Maas en Waal en Woningcorporatie De Kernen. De HV vraag zich af waarom Standvast Wonen de woningen in Horssen, 100 woningen van De Kernen niet overneemt.
 • Lid: er komen mensen uit de stad hierheen en zo krijgen mensen uit de gemeente Druten geen ander huis meer als ze dat willen. HV heeft hier niets over gehoord.
 • Meer contacten met bewonerscommissie en wijkraden.

 

 1. Bestuursverkiezing

Twee bestuursleden treden af. De overige drie leden verwachten de huurdersbelangen ook met z’n drieën goed te kunnen behartigen. HV heeft geen aanmeldingen gehad voor nieuwe bestuursleden. Ook niet tijdens deze vergadering. Er wordt een ‘werkgroep leden’ in het leven geroepen en aftredend bestuurslid Geert van Kraaij is aanvoerder van deze werkgroep, dit staat zo vermeld in het huishoudelijk reglement. De kennis van Geert wordt zo binnen de vereniging gehouden.

Lid: kun je de statuten niet aanpassen zodat iedereen zich kiesbaar kan stellen en lang lid kan blijven? Kan, dan moet je naar de notaris.

HV denkt dat ze in de toekomst meer met Beuningen te maken krijgen en willen samengaan met de HO (huurdersorganisatie) in Beuningen. Dit zal naar verwachting in 2016 of 2017 zijn.

Lid: Wat is de wettelijke termijn volgens de Statuten? Hierin staat dat je voor drie jaar lid van het bestuur gekozen wordt met nog een termijn van drie jaar, hierna aftreden en pas weer na drie jaar opnieuw gekozen kunt worden.

Woonadviseur: de Woonbond heeft ook statuten gemaakt, die zou je ook kunnen gebruiken.

Er volgt een stemming met betrekking tot het doorgaan met drie leden en de nieuwe naam HuurdersBelang Druten. Niemand is tegen.

Pauze: 20.30 u

 

 1. Woonadviseurs

 

Presentatie van woonadviseurs door Jan Jonge Vos en Harry van Deelen, vrijwilligers bij Stichting Voormekaar en vluchtelingenwerk, Harry van Deelen is ook huisbezoeker. Hieronder volgt een korte samenvatting van de presentatie.

Boodschap: plezierig comfortabel thuis wonen-> bewustwording

 • Waarom langer thuis wonen: oud worden in eigen huis, langer en zelfstandig thuis blijven wonen. HBD heeft oog voor senioren. Bijdrage leveren aan langer zelfstandig thuis wonen. Twee aspecten: Veilig thuis en beveiliging van de woning.
 • Levensloopbestendig wonen. Advies: valpreventie. Ongelukken/val in eigen woning neemt steeds meer toe. Er zijn wellicht aandachtspunten in de woning nodig. Woonadviseurs leggen de aandacht bij drempels, huishoudtrap en bedraad telefoon, struikelen en uitglijden. Via de WMO kunnen voorzieningen worden getroffen.
 • Middelen en domotica: KBO iPad. Er wordt met de zorgverlener gecommuniceerd via de iPad. Voorkom brand, opletten met kaarsen, gebruik Led-kaarsen. Een koolmonoxidemelder en rookmelder. Uitleg van de babbeltruc. Via notaris levenstestament opmaken. Wie mag uw zaken behartigen als u daar niet (meer) toe in staat bent.
 • Woonadviseur aan huis: maakt uw woning veiliger, comfortabeler en beter toegankelijk.
 • Vragen? Lid: wordt er bij nieuwbouw van woning rekening gehouden met antislip etc.? Nee, wordt geen rekening mee gehouden door de bouwer.

Jan Jonge Vos wil toevoegen: hij doet thuisadministratie bij vrouw die in verplegingshuis ligt. Lichtknop wc zit in de gang, de badkamer tussen de gang en slaapkamer. Mevrouw dient via de gang te gaan om het licht van de badkamer aan te doen en dan via de slaapkamer naar de badkamer. Niet efficiënt.

Uitleg van allerlei hulpmiddelen  en brochures door de woonadviseurs om veiliger en beter te wonen. De aanwezigen krijgen ook een inschrijfformulier.

 

 

 1. Zijn er nog vragen van algemeen belang?

Nee.

 

Woonadviseurs en Bart van Kraaij worden bedankt voor hun presentatie.

Geert wordt bedankt voor zijn jaren bij het bestuur. Hij krijgt ook nog een etentje van Standvast Wonen.

Bewoner van de Heemraad: in hoeverre hebben de woonadviseurs contact met de bewoners en hoe is het complex beveiligd? Woonadviseurs hebben daar geen contact mee. Ze worden uitgenodigd om op huisbezoek te komen bij bewoner. Bewoner geeft gegevens door.

Lid: wc bril kapot, woensdag zou iemand komen, de minste of geringste reparatie duurt veel te lang voordat dit wordt gerepareerd.

 1. Afsluiting

Cees sluit de vergadering.