Woongenot en de Woonvisie

Nieuwe actualiteit vraagt keuzes op het gebied van wonen

Welke woonbehoefte is er en hoe ontwikkelt deze zich de komende jaren? In de WOONVISIE wordt antwoord gegeven op deze vraag. Voor verschillende woonthema’s werkt de gemeente Druten met huurdersorganisaties en corporaties de ambities uit, inclusief concrete acties waarmee ze in de komende jaren aan de slag gaan.

  • HuurdersBelangen Druten vindt het belangrijk dat er in de Woonvisie in Druten aandacht is voor het handhaven, en waar nodig het verbeteren, van de kwaliteit van de bestaande woningen m.b.t. duurzaamheid.
  • Wij pleiten voor een nieuwbouwprogramma dat inspeelt op de wensen en behoeften van bestaande en mogelijk nieuwe inwoners.
  • Wij vragen aandacht voor vergrijzing in combinatie met het langer thuis wonen van mensen die zorg nodig hebben.
  • Andere thema´s die wij een plaats willen geven zijn de woonkwaliteit in de kernen, duurzaamheid en de betaalbaarheid van het wonen.
  • Voor de vrije sector van de huurmarkt moet er aandacht zijn i.v.m. doorstroming zoals de bovengrens van de sociale maandhuur van €710,68 en de maandhuur van het middensegment van €710 tot €900 en de maandhuur voor het topsegment boven €900.

Wij spannen ons ervoor in dat ten aanzien van deze thema’s keuzes gemaakt worden in de Woonvisie en dat ze vervolgens worden doorvertaald in prestatieafspraken tussen gemeente, woningcorporaties en de huurdersorganisaties.

Samen aan de slag

HuurdersBelangen Druten (HBD) hecht veel waarde aan de mogelijkheid die er nu wordt geboden door de Woningwet 2015. De gemeente, huurdersorganisaties en woningcorporaties maken de Woonvisie samen met verschillende woonpartners. Naast inhoudelijke aspecten kijken ze ook naar draagvlak, samenwerking en verbinding. Op deze manier kunnen alle partijen ook daadwerkelijk aan de slag gaan met concrete acties die voortvloeien uit de Woonvisie. Eind 2016 is naar verwachting de Woonvisie klaar. Inwoners die ideeën voor de Woonvisie hebben, kunnen deze insturen via info@huurdersdruten.nl onder vermelding van ‘Woonvisie’. HBD neemt die input graag mee in de gesprekken.