Blog

HUURDERSBELANGEN IN 2020


H U U R D E R S B E L A N G E N   in  2020

Er is een nieuw systeem in werking getreden voor huurders van sociale huurwoningen.

SPECIFIEK MAATWERK

Huurders van Woonwaarts in Beuningen en Druten hebben nog tot 30 juni om per e-mail of brief te reageren op de mogelijkheid van Huurbevriezing, een onderdeel van specifiek maatwerk.
Huurverlaging kan altijd aangevraagd worden.

Voor corporaties is het van belang om huurders goed te informeren over de wijze waarop de corporatie het specifiek maatwerk invult. De corporatie maakt afspraken hierover met de huurdersorganisaties (HuurdersBelangen Druten, HBD en Huurdersbelang Beuningen HBB) en de gemeenten Beuningen en Druten en legt deze ook vast in de Prestatieafspraken.
Dit voorkomt dat andere verwachtingen over het specifiek maatwerk ontstaan.

Wat is specifiek maatwerk?
In het Sociaal Huurakkoord 2018 wordt onder specifiek maatwerk verstaan het verlagen of bevriezen van de huurprijs bij huishoudens die relatief te duur wonen.
Er is geen wettelijke verplichting. Specifiek maatwerk is onderdeel van de door Aedes, vereniging van samenwerkende woningcorporaties, en de Woonbond gemaakte afspraken in het Sociaal Huurakkoord. In die zin is er wel een morele verplichting om als corporatie iets te doen voor huishoudens die te duur wonen.

Kan een corporatie op een andere manier invulling geven aan specifiek maatwerk?
Een corporatie kan kiezen hoe zij huishoudens wil helpen die te duur wonen. Het is belangrijk de afspraken te maken en vast te leggen met de huurdersorganisatie en de gemeente.

Wat is het risico als de corporatie geen specifiek maatwerk uitvoert?
Kiest de corporatie ervoor huurders die relatief te duur wonen geen specifiek maatwerk te bieden, dan bestaat de mogelijkheid dat de huurdersorganisatie hen hierop aanspreekt. Met een verwijzing naar het Sociaal Huurakkoord. Het is dan ook van belang dat de corporatie dit met de huurdersorganisatie bespreekt.

Wie komt in aanmerking voor specifiek maatwerk?
Of een huishouden in aanmerking komt voor specifiek maatwerk hangt af van:

  • het aantal personen in het huishouden; en
  • het inkomen; en
  • de (netto) huurprijs van de woning waarin zij woont.

Is het inkomen relatief laag ten opzichte van de huurprijs, dan kan een huishouden in aanmerking komen voor huurbevriezing of zelfs huurverlaging.

Voor 2020 zijn de volgende inkomensgroepen bepaald naar huishoudgrootte:

Huishoudgrootte
Doelgroep 1 persoon 2 personen 3 of meer personen
Laag inkomen maximaal € 15.500 maximaal € 26.500 maximaal € 33.500
Midden inkomen Van € 15.500 tot

€ 27.000

Van € 26.500 tot

€ 37.000

Van € 33.500 tot

€ 43.500

Hoog inkomen Boven € 27.000 Boven € 37.000 Boven € 43.500

Hoe kan een huishouden specifiek maatwerk aanvragen?
Voor het specifiek maatwerk worden de inkomensgrenzen en huurprijzen per huishoudensgrootte jaarlijks vóór 1 januari vastgesteld voor het komende kalenderjaar. De corporatie informeert haar huurders wanneer ze in aanmerking kunnen komen voor specifiek maatwerk. Idealiter doet zij dit twee maal: voor 1 februari en (in ieder geval) in de brief over de huuraanpassing (voor 1 mei).

Een huurder kan alleen huurbevriezing aanvragen gedurende de bezwaarperiode voor de jaarlijkse huuraanpassing (1 mei tot 1 juli). Bij toekenning wordt de huurprijs per 1 juli bevroren (= huurverhoging van nul procent).

Huurverlaging kan gedurende het gehele jaar worden aangevraagd. Bij toekenning wordt de huurprijs verlaagd op de 1e van de maand waarop de corporatie het verzoek van de huurder heeft ontvangen.

De corporatie reageert op een aanvraag en geeft schriftelijk aan hoe specifiek maatwerk wordt toegekend en wat men hiervoor nodig heeft.

De vereniging van woningcorporaties genaamd Aedes en de Woonbond gaan eind 2020 de invulling van het specifiek maatwerk evalueren.

De vereniging van woningcorporaties genaamd Aedes en de Woonbond gaan eind 2020 de invulling van het specifiek maatwerk evalueren. Meer informatie op www.huurdersdruten.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *