Voor alle huurders in de Gemeente Druten

Voor alle huurders in de Gemeente Druten

Ons onderlinge contact via e-mail
In mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving van kracht geworden. Deze wet heeft ook consequenties voor de Huurdersorganisaties, met name voor ons contact met u.
Als u per e-mail door ons op de hoogte wilt worden gehouden van zaken die voor u als huurder van belang zijn en als u ons een bericht wilt sturen dan moet u uw e-mailadres doorgeven.
Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@huurdersdruten.nl.
De laatste jaren is er veel gewijzigd op het gebied van volkshuisvesting. Om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen kunnen wij niet alle huurders bijeenroepen als er iets aan de hand is.

Het bestuur van HBD wil uw belangen als huurder blijven behartigen via de digitale snelweg. 

Samenwerken
Het is voor ons van groot belang om zoveel mogelijk huurders te betrekken bij onze activiteiten. Door uw kennis, vaardigheden en opvattingen met ons te delen kunnen wij optreden als een herkenbare en deskundige organisatie die als volwaardige partner wordt gezien door andere partijen in de lokale volkshuisvesting.

Bevoegdheden
Door de invoering van de woningwet 2015 heeft HBD de wettelijke bevoegdheid om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over de activiteiten van uw verhuurder. Bijvoorbeeld als de verhuurder en de gemeente overleggen, samen met HBD, over zaken rond het wonen en huren in de kernen van Druten, zoals beschikbare woningbouw, betaalbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Samen met hen maken wij daarover prestatieafspraken.

Wij willen zorgen dat:

  • wonen voor u betaalbaar is en blijft;
  • de kwaliteit van uw woning goed is en blijft;
  • woningen duurzaam en energiezuinig worden gemaakt;
  • u in een plezierige, schone en veilige omgeving woont;
  • er voldoende betaalbare woningen beschikbaar zijn voor alle doelgroepen;
  • passend toewijzen van een woning waar mogelijk en wenselijk flexibel wordt toegepast.

Wij hopen dat HuurdersBelangen Druten samen met u het verschil maakt!